2017 දෙසැම්බර් 03 සිට 09 දක්වා සතියේ පලාපල

මේෂ – දුක් කරදර ඇති කළ හැක
තමාගේ වැඩකටයුතුවලට විරුද්ධවාදිකම් ඇති වේ. එම නිසා වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ඉතාමත් කල්පනාකාරීවද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. විටෙක ඥාති මිත්‍රාදින්ගෙන් ඈත් වීමට ඉඩ පවතී. තමාට නොගැළපෙන අය සමග කටයුතු කිරීමට යාමෙන් වළකින්න. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. ආදායම් ලැබිම යහපත් වුවද වියදම් පක්ෂයද ඉහළ යයි. ස්ථානගත වෙනස්කම්, පදිංචියේ වෙනස්කම් ඇති කරයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා, ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ආගම ධර්මයට ලැදියාවක් වේ. Continue reading “2017 දෙසැම්බර් 03 සිට 09 දක්වා සතියේ පලාපල”