වෛද්‍ය සභාව සයිටම් සිසුන් පිළිගන්න තීරණය කළා – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

සති 5ක සායනික පුහුණුව සහිත සයිටම් සිසුන් පිළිගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව එකඟ වූ බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.
අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ, අද කොළඹ පැවති උත්සවයකදී ය.

ශ්‍රී ලංකා උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ ආයතනයේ 14 වන වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *