ඇමරිකාවේ වෙඩි නොවදින ඇදුමක ප්‍රචාරක වීඩියෝවට සිටි සිත වසගවන ලාංකික නිරූපන ශිල්පිනිය

මොරිනා දසනායක (Morina Dasanayaka) ඇමරිකාවේ ජිවත් වෙන දක්‍ෂ නිරූපණ ශිල්පිනියක්.

මේ ඇය නිරූපනයෙන් දායක වූ ඇමරිකානු වෙඩි නොවදින ඇදුමක වීඩියෝව සහ ඇයගේ ආකර්ෂණිය ඡායාරූප එකතුවකී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *